Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem wpisania się na listę uczestników jest przesłanie formularza zgłoszenia udziału oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie przesłanej faktury proformy. Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/, do dnia 15 września 2019 r.
 • zgłoszone prace prezentowane będą w formie referatów (prezentacje PowerPoint – do 15 minut) lub posterów multimedialnych (prezentacje w PowerPoint – do 5 minut),
 • Komitet Naukowy zastrzega sobie podjęcie decyzji co do sposobu prezentacji,
 • w opłacie konferencyjnej ujęto koszty wyżywienia, sal i sprzętu multimedialnego oraz materiałów piśmienniczych,

Opłata konferencyjna:

opłata konferencyjna: 450 PLN  (+ 23% VAT),

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
Santander Bank Polska S.A. II O/Poznań
62 1090 1346 0000 0000 3400 0304

Publikacje

 • w opłacie konferencyjnej NIE ujęto kosztów opublikowania referatów/ posterów,
 • możliwy jest druk dowolnej ilości artykułów w wybranym czasopiśmie,
 • opłaty za jedną publikację:
  • Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (400 PLN  + 23% VAT),   
 • przesłane  na adres Redakcji wydawnictwo@pimr.poznan.pl  teksty w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim zostaną opublikowane w Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, a teksty w języku polskim w Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji,
 • redakcja przyjmie do recenzji tylko artykuły opracowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi edycji tekstu,
 • wytyczne do pobrania (Wskazówki edytorskie dla Autorów oraz Oświadczenia autorskie):
  • Wskazówki edytorskie dla Autorów [ pobierz ]
  • Oświadczenia autorskie:
   • Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering [ pobierz ]
   • Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna [ pobierz ]

Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji ROL-EKO 2019

https://goo.gl/forms/MybyDEzjFM1TplY02
zgłoszenie udziału do dnia 15 września 2019 r.

UWAGA: Anulowanie zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailem do dnia 31.07.2019 r. Ze względu na podejmowane zobowiązania związane z organizacją konferencji, wniesione opłaty nie będą podlegać zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania pracy do opublikowania lub rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po podanym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne na stronie internetowej https://www.pimr.eu/

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwraca całość uiszczonej przez uczestnika opłaty konferencyjnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub czasu trwania Konferencji. O zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.Patronat honorowy konferencji ROL-EKO 2019

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa